Sexklubb6: Användarvillkor

ENDAST FÖR BOENDE I KALIFORNIEN OCH COLORADO: Du, köparen, kan häva detta avtal utan påföljd eller förpliktelse när som helst före midnatt på den ursprungliga kontraktssäljarens tredje arbetsdag efter datumet för detta avtal, med undantag för söndagar och helgdagar. För att häva detta avtal, posta eller leverera ett undertecknat och daterat meddelande, eller skicka ett telegram som anger att du, köparen, häver detta avtal, eller ord med liknande effekt.

Villkor och bestämmelser

Behörighet. Genom att registrera dig på webbplatsen intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal. Medlemskap och registrering är ogiltig där det är förbjudet. Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att du har rätt, makt och kapacitet att ingå detta avtal och att följa alla villkor. All information vid registrering MÅSTE vara korrekt, sanningsenlig och fullständig. Om kredit- eller betalkort används MÅSTE kortinnehavarens namn matcha registreringsnamnet. Felaktig information leder till blockering av kontot tills identitetsverifiering är klar. Medlemskap får ej överlåtas, och du är ansvarig för ditt konto och dess användning.

Giltighetstid. Detta avtal gäller så länge du använder webbplatsen och/eller är medlem. Du kan säga upp medlemskapet när som helst, och webbplatsen kan säga upp det av vilken anledning som helst. Vid webbplatsens uppsägning utan orsak får du en proportionell återbetalning. Vid avslutat medlemskap på grund av brott mot avtalet har du ej rätt till återbetalning. Oanvända krediter upphör 90 dagar efter inköp, prenumerationskrediter förfaller vid månadsslut. Avtal gäller även efter medlemskapets uppsägning.

Icke-kommersiell användning. Webbplatsen är för individuell användning, ej för kommersiella ändamål. Olaglig användning leder till rättsliga åtgärder. Du får ej skapa konkurrerande tjänster eller använda webbplatsen för kommersiella ändamål.

Äganderätt till innehåll. Webbplatsen äger immateriella rättigheter till tjänsten. Du får ej kopiera, modifiera eller sprida konfidentiell information.

Innehåll på webbplatsen:

Webbplatsen kan granska och ta bort innehåll som bryter mot avtalet. Du är ansvarig för ditt innehåll och ger webbplatsen rätt att använda det. Förbjudet innehåll inkluderar trakasserier, olaglig kopiering, pornografi, och olagliga aktiviteter.

Policy och integritet

Samregistrering. Genom att bli medlem samtycker du till registrering på webbplatsens partnerwebbplatser. Användning av deras tjänster kräver godkännande av deras användarvillkor och integritetspolicy.

Upphovsrätt. Du får ej publicera upphovsrättsskyddat material utan ägarens tillstånd. Anmälan om intrång kan göras till webbplatsens upphovsrättsagent.

Deltagarnas kommunikation. Du är ansvarig för dina interaktioner på webbplatsen. Webbplatsen övervakar ej konflikter och är inte ansvarig för medlemmarnas information.

Skadeståndsskyldighet. Du håller webbplatsen skadeslös från förluster på grund av ditt användande.

Betalning. Avgifter och priser anges på webbplatsen. Medlemskap förnyas automatiskt om inte avslutas i förväg. Återbetalning ges ej om medlemskapet sägs upp under pågående period. Återbetalning vid tekniska problem beslutas av webbplatsen. En administrationsavgift kan tas ut vid återbetalning. Webbplatsen har rätt att använda externa betaltjänster.

Ändringar i tjänsten. Webbplatsen kan ändra eller avbryta tjänster när som helst. Du godkänner att detta inte ansvarar för skador på grund av ändringar eller avbrott.

Ansvarsbegränsning. Webbplatsen ansvarar inte för skador, förluster eller kostnader som uppstår genom användning av tjänsten. Webbplatsen ansvarar inte för förluster av data.

Lagen och tvistlösning. Avtalet regleras av svensk lag. Tvister löses genom skiljeförfarande i enlighet med Svenska Skiljeregler. Beslut är bindande och kan verkställas i domstol.

Force majeure. Webbplatsen är inte ansvarig för förseningar eller fel orsakade av händelser utanför dess kontroll.

Särskilda avsnitt:

1. Sexuellt explicit material: Webbplatsen innehåller sexuellt explicit material. Genom att använda tjänsten intygar du att du är bekväm med sådant material.

2. Användarnamn och lösenord: Du är ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord säkert. Webbplatsen är inte ansvarig för förluster som uppstår genom obehörig åtkomst.

3. Spam och bedrägeri: Du samtycker till att inte skicka oönskade meddelanden eller delta i bedrägeri. Brott kan leda till avstängning och rättsliga åtgärder.

Vänligen läs användarvillkoren noggrant innan du registrerar dig på sexklubb6.com och använd tjänsterna. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du villkoren.

Dina ytterligare utfästelser och garantier.    

Du intygar och garanterar oss också, under straffansvar för mened, följande:

(a) Du kommer inte att tillhandahålla eller tillåta minderåriga åtkomst till eller användning av Tjänsterna eller ditt Konto;

(b) Din kontoinformation är aktuell, fullständig och korrekt, och du kommer omedelbart att uppdatera all information så att din konto- och betalningsinformation förblir fullständig och korrekt i händelse av ändringar (t.ex. en ändring av faktureringsadress, kreditkortsnummer eller utgångsdatum);

(d) Din användning av Tjänsterna är och kommer att vara i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, stadgar, förordningar, dekret eller sedvänjor;

(e) Du förstår att när du använder Tjänsterna kommer du att utsättas för visuella bilder, verbala beskrivningar och ljud och annat innehåll av sexuell och uttryckligen erotisk natur, vilket kan inkludera grafiska visuella bilder och beskrivningar av nakenhet och sexuell aktivitet. Du väljer frivilligt att göra detta eftersom du vill se, läsa och/eller lyssna på de olika material och innehåll som finns tillgängliga för din personliga njutning, information och/eller utbildning. Ditt val är ett uttryck för ditt intresse för sexuella frågor som du tror är både hälsosamt och normalt och som, enligt din erfarenhet, delas av genomsnittliga vuxna i ditt samhälle. Du intygar och garanterar vidare att du är bekant med ditt samhälles normer för att acceptera sådant sexuellt och sexuellt explicit material och att det material du förväntar dig att stöta på uppfyller dessa normer. Du tror att den genomsnittlige vuxne i ditt samhälle accepterar konsumtion av sådant material av villiga vuxna under omständigheter som denna, vilket ger rimlig isolering från material för minderåriga och ovilliga vuxna, och kommer inte att anse att sådant material vädjar till lustfyllda intressen eller är uppenbart stötande;

(e) du inte har meddelat någon myndighet, inklusive Postal Service, att du inte vill ta emot sexuellt orienterat material; och

(g) Om du skapar ett Konto, du (i) aldrig har dömts för ett brott; och (ii) inte är skyldig att registrera dig som sexualförbrytare hos någon myndighet eller institution.

(h) Du får inte använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade medel för att (i) komma åt eller använda tjänsterna, (ii) kringgå tekniska åtgärder som vi använder för att tillhandahålla tjänsterna, (iii) skada oss eller våra dotterbolag (iv) manipulera resultaten eller utfallet av någon tävling, spel, program eller kampanj som tillhandahåller reklamkrediter (definieras nedan).

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande.

OBSERVERA ATT VI INTE SCREENAR VÅRA ANVÄNDARE ELLER DELTAGARE FÖR BROTTSLIGHET PÅ CRIMESTOPPERS.

Länkar och sidor från tredje part; Betrott innehåll och råd. 

(a) Tjänsterna kan innehålla hyperlänkar eller bannerannonser till tredje parts webbplatser, innehåll och/eller resurser (”Resurser”). Du bekräftar och samtycker till att vi inte har någon kontroll över och inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana resurser, och vi stöder inte någon reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt via sådana resurser. Eftersom vi inte kan kontrollera verksamheten i sådana resurser kan vi inte ta ansvar för sådan tredje parts användning av dina personuppgifter och kan inte garantera att de kommer att följa samma integritets- och säkerhetspraxis som vi gör. Om du besöker eller länkar till en resurs bör du läsa integritetspolicyn för den resursen innan du lämnar någon personlig information. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för eventuella förluster, skador, ansvar eller kostnader som du kan ådra dig till följd av din användning av sådana resurser, och du samtycker till att ersätta oss och hålla oss skadeslösa från sådan användning.

(b) Åsikter, råd, uttalanden, förslag eller annan information eller innehåll som är tillgängligt via tjänsterna tillhör deras respektive författare och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Sådana författare är ensamt ansvariga för sådant innehåll. Vi: (i) garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av någon information via tjänsterna eller (ii) accepterar, stöder eller tar ansvar för riktigheten eller tillförlitligheten i någon åsikt, råd eller uttalande som görs av någon part som visas via tjänsterna. Under inga omständigheter kommer vi eller våra dotterbolag att vara ansvariga för förlust eller skada till följd av att du förlitar dig på information eller annat innehåll som publiceras via tjänsterna eller överförs till någon av våra användare eller medlemmar eller någon av dem.

Äganderätt.    

Innehållet som tillhandahålls via tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, data, programvara, manuskript, grafik, fotografier, musik, ljud, videor, interaktiva funktioner, bloggar, publikationer, recensioner, inlägg, meddelanden, taggar och annat material (kollektivt ”innehåll”) och varumärken, servicemärken och logotyper som ingår i dessa (”varumärken”), ägs av eller licensieras till oss och omfattas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter enligt lagstiftningen i Förenta staterna och andra länder och internationella konventioner. Allt Innehåll tillhandahålls dig enbart för din information och personliga, icke-kommersiella användning. Du samtycker till att inte delta i användning, kopiering eller distribution av något innehåll förutom vad som uttryckligen tillåts enligt detta avtal. Om du laddar ner eller skriver ut en kopia av innehållet för personligt bruk måste du behålla all upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt som finns i det. 

Du samtycker till att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna eller funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller inför begränsningar för användningen av tjänsterna eller innehållet. Vi eller våra licensgivare behåller alla immateriella rättigheter och äganderätter till tjänsterna och innehållet, med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal. Du beviljas inte någon rätt att använda några märken.

Innehållet tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK”; Åtkomst till innehåll.    

Du förstår att Innehållet, oavsett om det publiceras offentligt eller överförs privat, är det enda ansvaret för den person från vilken sådant Innehåll härstammar. Vi kontrollerar inte detta innehåll och garanterar inte dess noggrannhet, integritet eller kvalitet. Allt sådant innehåll tillhandahålls ”SOM DET ÄR” utan några utfästelser eller garantier av något slag. Under inga omständigheter ska vi ha något ansvar gentemot dig för något innehåll, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av något innehåll. Vi hävdar immunitet mot ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag och som vidare föreskrivs i Communications Decency Act för allt innehåll som tillhandahålls av tredje part. Varken våra handlingar eller någon bestämmelse i dessa villkor är avsedda att upphäva, avstå från eller utnyttja sådan immunitet.

Icke-kommersiell användning.    

Tjänsterna tillhandahålls för din personliga, icke-kommersiella användning. Du får inte annonsera eller uppmana någon användare eller medlem att köpa eller sälja några produkter eller tjänster via tjänsterna. Du får inte sända kedjebrev, skräppost eller spam till andra användare eller medlemmar. Dessutom får du inte använda någon information som erhållits från tjänsterna för att kontakta, annonsera, erbjuda eller sälja till någon användare eller medlem utan deras föregående uttryckliga samtycke. Om du bryter mot villkoren i detta underavsnitt och/eller skickar eller publicerar oönskad bulk e-post, ”spam” eller annan oönskad kommunikation av något slag via tjänsterna, förbehåller vi oss alla rättigheter, anspråk och orsaker till åtgärder vi kan ha, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, rätten att söka lagstadgade påföljder för varje sådan oönskad kommunikation du skickar via tjänsterna. I förtydligande syfte kan nämnas att inlösen av poäng på webbplatsen inte anses vara kommersiell användning.

Kontaktinformation

Kontakta oss på [email protected].